ЧЕТВРТА ЗЕМСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КПЈ

ЧЕТВРТА ЗЕМСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КПЈ (Љубљана, 24–25. ⅩⅠⅠ 1934). Одржана е по сугестија на Коминтерната. Била донесена и резолуција за националното прашање, во која на национално потиснатите народи во Југославија им се признава правото на самоопределување до отцепување, кое може да се реализира со заедничка борба. Било донесено и решение за формирање национални комунистички партии на Сло-ЛИТ.: Историја на Сојузот на комунистите на Југославија, Скопје, 1985; Извори за историјата на СКМ. Документи и материјали 1921–1941, И, 2. Редакција, превод и коментари Иван Катарџиев, Скопје, 1985. О. Ив.