ЧЕМПРЕС

ЧЕМПРЕС . (КИПАРИС) (Цупрессус Л., фам. Цупрессацеае) – род со 10-15 вида зимзелени дрвја од Северната хемисфера. Леторастите се покриени со ситни, спро-Г. Чемерски: „Охриѓанки“ (1997) Медитерански чемпрес тивно поставени лушпести листови, на напречниот пресек четвороаголни. шишарките се колку орев, одрвенети. Во РМ се култивираат следниве видови: Ц. семпервиренс Л. – чемпрес (кипарис) од Медитеранот, со темнозелена боја на круната; и Ц. аризоница Греен. – аризонски чемпрес од Северна Америка, со сивозелена до сребренеста боја на круната. Сушоотпорен и многу успешен во пошумувањата на голините во Повардарието. Ал. Анд. Амулети од т.н. глава-јавач, Чемрен, Мариовско