ЧАПАРОСКИ, Радослав Трајков

ЧАПАРОСКИ, Радослав Трајков (с. Галичник, 2. Ⅸ 1936) – васкуларен хирург, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Дипломирал на Радослав Чапароски Мед. ф. (Скопје, 1961), специјализирал општа хирургија (Скопје, 1968), работел на Клиниката за торако-васкуларна и срцева хирургија (1962–2003). Супспецијализација за васкуларна хирургија завршил во Прага (1974). Ги вовел реконструктивните оперативни интервенции при облитерации во аорто-илијачниот сегмент. Публикувал 68 труда. М. шољ.