ЦУТАР

ЦУТАР – народно именување на третиот месец во годината – март. С. Мл.