ЦРВИ, МНОГУЧЕТИНЕСТИ

ЦРВИ, МНОГУЧЕТИНЕСТИ (Полѕцхаета) – црви со голем број четинки (хети), по што и го добиле името. Се карактеризираат со присуство на параподии – зачетоци на членковидни екстремитети на трупните сегменти. Познати се окоМногучетинест црв лу 5.300 видови, претежно морски претставници, групирани во три реда: слободни полихети, прицврстени полихети и мизостоми. Во Македонија познат вид е Манаѕункиа цаватица Абс. ет Хр., најден во пештерските води. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.