ЦИЦАЧИ

ЦИЦАЧИ (Маммалиа) – класа топлокрвни животни од поттипот ’рбетници (Вертебрата), чиј основен белег е присуството на млечни жлезди (од 2 до 12) и крзнена покривка, која секундарно може да биде редуцирана кај некои видови, како што се китовите, кои се целосно без влакна. Кожата е богата со жлезди, кои имаат различна функција. Системот за дигестија е сложено граден, а белите дробови имаат алвеоларна градба, со што нивната респираторна површина е значително зголемена. Централниот нервен систем достигнал највисок степен на развиток, а добро се развиени и сетилните органи за мирис, вид, слух и рамнотежа. Тие

Цицачи: зајак, лилјак, волк и глушец
тутот за лингвистика и литерату
донските речници, зб.: Научна дискусија