ЦЕР

ЦЕР – село северозападно од Крушево, со повеќе маалски црквички: „Св. Спас“ (ⅩⅤⅠⅠ в.), „Мицево Црквиче“, „Св. Петка Црквиште“ (сите од доцниот среден век) и „Св. Никола“ (ⅩⅠⅩ в.). Селото Цер, Крушевско ЛИТ.: Т. Смиљаниђ, Кичевија. Насеља и порекло становништва, СКА/СЕЗ, ЛИ, Београд, 1935, 480. М. М.