ЦЕНТРАЛЕН МАКЕДОНСКИ СИЛОГОС

ЦЕНТРАЛЕН МАКЕДОНСКИ СИЛОГОС (Атина, 1902). Формиран од браќата Теохарис и Маврудис Геројанис. Развил пропагандна дејност за претставување на грчките гледишта за состојбите во Македонија, особено во времето и по Илинденското востание; организирал и испраќал чети во Македонија. Од 1905 г. го издавал весникот „Александар Велики“. Заедно со неколку други здруженија, се обединил во Панмакедонскиот силогос (1907). ЛИТ.: Гењргиоу Луритзх, Ои македоникои патрињтикои суллогои тњн АљхнњнстиВввпарамовнеВ каи ката т хн периодон тоу македоникоу агњноВ, Љессалоникх, 1983. Д. Јов.