ХУНЌАР ЏАМИЈА

ХУНЌАР ЏАМИЈА (Дебар, 1467) – верски објект, споменик на културата. Изградена под ктиторство на султанот Мехмед Ⅱ Фатих (1451–1481), на правоаголна основа со димензии 12,70 х 9,38 м. Во дворот постои турбе и има многу надгробни камења. Реновирана 1938/1939 г. ЛИТ.: Мехмет З. šбрахимгил, Балканлар’даки Фатих Султан Мехмед Цамилери, Балканлар’да ис-лам медениѕети лл миллетлерарас› семпозѕуму теблиðлери, Тиран, Арнавутлук, 4–7 Арал›к, 2003, šстанбул, 2006. Др. Ѓ. Хусамедин-пашината џамија во Штип