ХРС, Добромир

ХРС, Добромир (ⅩⅠⅠ–ⅩⅤⅠⅠⅠ в.) – македонски благородник, формирал независно владеење со центар во Просек (1185–1202). Бил управник на Струмица. Го искористил востанието на Бугарите (1185), ја отфрлил византиската власт и се осамостоил. Од Струмица го пренел седиштето во Просек, ги завладеал и околните градови (Прилеп, Битола, Велес, Штип). Императорот Алексиј Ⅲ Ангел презел голем поход (1198), но не успеал да го освои Просек. Бил склучен мир, Хрс се оженил со византиска благородничка, ќерката на протостраторот Мануил Камица. Ја признал византиската врховна власт (1202), потоа за неговиот живот нема податоци. ЛИТ.: Н. Радојчи¢, О неким господарима града Просека на Вардару, „Летопис Матице Српске“, 259, 1909; П. Мутафчиев, Владетелите на Просек, Избрани произведения, И, София, 1973. К. Аџ.