ХИСТОЛОГИЈА

ХИСТОЛОГИЈА . (ст. гр. ?–¬стÁз) наука за изучување на животинските и растителните ткива под микроскоп (микроскопска анатомија). Како наставно-научна дисциплина во Македонија е воведена во учебната 1948/49 г., непосредно по основањето на првиот македонски универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Во Македонија постојат повеќе лаборатории во кои се применуваат хистолошки истражувања, како од базичен карактер, така и за дијагностички цели. Д. Р.-З. Тед Хјуз