ХИЛМИ-ПАША, Хусеин

ХИЛМИ-ПАША, Хусеин (с. Сарлиџа, о-в Митилин, Турција, 1859 – 1921) – висок турски воено-административен деец, дипломат и државник. Бил главен секретар на Измирскиот вилает (1882), окружен управник (мутесариф) во Мерсин, валија на Адана (1887) и на Јемен (1898). По Илинденското востание за спроведување на Мирцштегските реформи е поставен за главен инспектор на вилаетите во Македонија (1903–1908). Потоа станува министер за внатрешни работи (1908) и велик везир (1908–1909), но условен со апсење од младотурските лидери, си поднесува оставка (3. Ⅳ 1909); амбасадор во Виена (1912–1918). Бл. Р.