ХИДРОЦЕНТРАЛИ во Македонија

ХИДРОЦЕНТРАЛИ во Македонија. Вкупниот хидроенергетски потенцијал во Република Македонијае проценет на 5.200 ГЊх, во моментов се искористени 27% или 1.500 ГЊх, со инсталирана сила 431 кЊ. Годишно производство на хидроцентралите (ХЦ): 1.170 ГЊх во 2000 г., 621,5 (2001), 755,4 (2002), 1.370 (2003) ГЊх. Меѓу 10-те ХЦ на големите брани најважни се: „Вруток“ (27% од вкупното производство), „шпилје“ (24%), „Тиквеш“ (17%), „Глобочица“ (15%), смалл ХППС (11%), „Врбен“ (3%), „Равен“ (3%), а пак малите ХЦ (10тина на број) произведуваат 11%. ХЦ имаат мало учество во вкупното производство на електрична енергија (15%), но се многу значајни за задоволување на врвовите од побарувачката. Љ. Т. Петер Хил