ХЕРЖМАН, Сава

ХЕРЖМАН, Сава (Сава Хеøман) (Рихвалд, Чешка Република, 21. Ⅴ 1926) – славист и балканолог-лингвист и македонист. По завршувањето на Филозофскиот факултет на Карловиот универзитет во Прага, докторирал по филозофија и се вработил на својот факултет ис-тражувајќи го развитокот и стабилизацијата на стандардните јазици. Учествувал на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид (1968, 1970, 1996), како и на многу конгреси и научни собири во светот. Има објавено поголем број статии од областа на балканистиката и посебно од македонистиката. Сава Хержман БИБ.: Хранице пøибузнýцх диалектù анáøеèнíцх скупин, „Славиа“, 8, Праха, 1966, 143-147; Пøедпокладу взнику списовнé македонšтинѕ а јејí днеšни структура, „Славиа“, 10, 1968, 297-304; Сéмантика модáлнíцх, темпорáлнíцх а видовýцх тварù в балкáнскýцх јазѕцíцх, „Студиа Балцаница Бохемо-Словаца“, 1, Брно, 1970, 248-253; Конструкт (мези)јазѕковé комуникаце в балкáнскýцх јазѕцíцх, „Студиа Балцаница Бохемо-Словаца“, 3, 1987, 250-254; Модел (конструкт) на меѓујазична комуникација на Балканот, зб.: Научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 14, Скопје, 1988, 61-64; Македонскá отáзка – мýтус а скутеèност, „Лес Éтудес Балканиљуес Тцхéљуес“, 9, Прагуе, 1994, 111-116; Блаже Конески (некролог), „Славиа“, 1994, 263-264; Нáроднí сполеèенсви: објективнí факт, субјективнí волба небо ,вѕмѕšленост’, „Научна дискусија…“, 23, 1997, 203-312 (= Нáроднí сполеèенствí: објективнí факт, субјективнí волба небо ,вѕмѕšленост’, „Лес Éтудес Балканиљуес Тцхéљуес“, 10, Прагуе, 1999, 127-135; Сéмантицкé аналогие в области словеснé модалитѕ а модáлнíцх вéт в балкáнскíцх а балтскýцх јазѕцíцх, „Еуропеица-Славица-Балтица“, Праха, 2007, 147-149. ЛИТ.: Иван Доровски, Емилија Црвенковска, Лексикон на странски македонисти ⅩⅩ и ⅩⅩⅠ век, Скопје, 2008, 124-125. Бл. Р.