ХЕМИСКИ ИНСТИТУТ

ХЕМИСКИ ИНСТИТУТ – в. Институт за хемија при Природноматематичкиот факултет.