ХАЏИЕВ, Стојо

ХАЏИЕВ, Стојо (с. Голешево, Демирхисарско-Серско, 16. Ⅴ 1879 – с. Покровник, 27. Ⅸ 1924) – учител, револуционер, војвода. Учителствувал во Серскиот округ. Бил четник (1900–1905), демирхисарски (во Серско) околиски војвода (од 1905), учесник на Рилскиот конгрес (1905). Бил член на Народната федеративна партија, пратеник во Османлискиот пар-ламент. Во Првата светска војна бил окружен управник во Струмица, а од 1920 г. бил адвокат во Петрич. Како санданист бил убиен од идејните противници. ЛИТ.: „Македонски вести“, 34, 1935; „Пиринско дело“, 213, 1980. В. Ѓ.