ФОЈА

ФОЈА (Јуниперус Л. фам. Цупрессацеае) – име на нашите автохтони смреки со лушповидни листови: Ј. еџцелса М. Биеб, дива фоја (тиса), средно високо дрво од Источниот Медитеран, лушпестите листови и целата круна имаат модрозелена боја, глобулите се модроцрни, со 3–13 семиња; Ј. фоетидиссима Њиллд., питома фоја, со сличен ареал, листовите и целата круна $ се темнозелени, глобулите модросини, со 1–3 семиња. Ал. Анд.