ФЕЛДСПАТ

ФЕЛДСПАТ – општ поим за групата силикатни минерали што се нарекуваат фелдспати. По хемискиот состав тоа се силикати на калиумот, натриумот и калциумот и претставуваат изоморфни смеши. Врз основа на хемискиот состав се поделени на две групи: алкални фелдспати (санидит, ортоклас и микроклин) и плагиокласи. Фелдспатите кристализираат мониклинично и триклинично. Влегуваат во составот на магматските и на метаморфните карпи. ЛИТ.: В. Берманец, Системска минералогија, Загреб, 1999. Бл. Б. ФЕЛЕШКО, Казимјеж (Казимиерз Фелесзко) (Черњовце, тогашна Полска, денешна Украина, 18. Ⅸ 1939 – Варшава, Полска, 3. Ⅶ 2001) – полски лингвист, славист, специјалист за јужнословенски јазици. По дипломирањето се вработи како асистент во работилница за македонската стандардна синтакса во еден од лингвистичките центри на Полската академија на науките и уметностите. Триесетина од неговите трудови се посветени на македонистичка проблематика, главно на глаголската синтакса. ЛИТ.: З.Тополињска, Казимјеж Фелешко како македонист, ПОЛЛН на МАНУ 28/1. З. Т.