ФАРМАЦЕВТСКИ ИНФОРМАТОР

„ФАРМАЦЕВТСКИ ИНФОРМАТОР“ – гласник на Фармацевтската комора. Излегува од 1997 г. двапати годишно. Од 2004 г. по барање на членството и заради зголемениот интерес излегува 3–4 пати годишно. Л. П.–Т. Фармацевтскиот факултет, Скопје