ФАИК БЕЈ

ФАИК БЕЈ (Фаик Беѕ) (Битола, 1825 – Истанбул, 1898) – турски дивански поет. Бил службеник, кајмакам и мутессариф (гувернер на санџак). Како кадија службувал во Сиверек, Ерегли и Солун. Поетските творби му се собрани во неговиот Диван, а рубаите (четворостишја, катрени) во Пејмане. ЛИТ.: Бурсал› Мехмет Тахир Ефенди, Османл› Муеллифлери 1299–1915, šстанбул, 1972. А. Аго АД „ФАКОМ“, Скопје