УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП. Основан е со Законот за основање на државниот Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип (март 2007). Во неговиот состав има 5 факултети, една висока стручна школа и Институт за јужни земјоделски култури – Струмица. Првата учебна година ја започна со 5.500 студенти (октомври 2007). С. Мл.