ТУШЕВСКИ, Ванчо

ТУШЕВСКИ, Ванчо (Кочани, 3. Ⅶ 1949 – Скопје, 27. Ⅹ 2006) – литературен историчар, професор на Филолошкиот факултет во Скопје по Македонската литература во ⅩⅠⅩ век. Автор на повеќе трудови од областа на историјата на македонската литература. Научното дело на професорот Ванчо Тушевски го одликува завидна истражувачка акрибија. БИБ.: Јоаким Крчовски и изворите на некои негови дела, Скопје, 1985; Студии за браќата Андреја и Константин Петкович, Скопје, 2000; Поетика и реторика на новата македонска книжевност (ⅩⅠⅩ век), Скопје, 1985; Јордан Хаџи Константинов Џинот. Живот и дело, Скопје (2003); Нова македонска книжевност, Скопје (2008). Г. Т. Зехедин Туши