ТУРИЈА

ТУРИЈА – вештачка акумулација изградена на истоимената р. Турија, во Струмичката Котлина. Се наоѓа 16 км северно од Струмица. Браната е земјено-насипна, со глинено јадро преку кое е нафрлан чакал и камен. Круната е долга 417,3 м, широка 8 м, и висока над теренот 78 м. Должината на заезерениот дел изнесува 4,5 км, широчината 500 м, а зафаќа 2 површина од 0,16 км . Вкупната зафатнина на акумулациониот ба3 зен изнесува 48.000.000 м, од која 3 3.000.000 м е мртов простор. Се користи за наводнување на 10.000 ха обработливи земјоделски површини во Струмичкото Поле. ЛИТ.: Александар Стојмилов, Физичка географија на Република Македонија, Година Вкупно Основни учество Компле-учество ПМФ, Скопје, 2002. Др. В. комерцијални капацитети* (%) ментарни** (%) капацитети 1991 80296 14320 17,8 65976 82,2 1992 79628 14242 17,9 65386 82,1 1993 81328 14191 17,4 67137 82,6 1994 81604 14897 18,3 66707 81,7 1995 78913 14923 18,9 63990 81,1 1996 79667 14941 18,8 64726 81.3 1997 78425 15351 19,6 63074 80,4 1998 78974 15834 20,0 63140 80,0 Диме Туриманџоски 1999 79203 16326 20,6 62877 79,4 -Горски 2000 73759 15988 21,7 57771 78,3