ТУРИМАНЏОСКИ ГОРСКИ Диме Панев

ТУРИМАНЏОСКИ ГОРСКИ Диме Панев . (Кавадарци, 19132001 74130 16158 21,8 57972 78,2 Кралево, Србија, 19. Ⅹ 1945) – при2002 73985 16230 21,9 57755 78,1 падник на комунистичкото движење, учесник во НОБ, воен раково2003 72059 16033 22,2 56026 77,8 дител. Член на КПЈ од 1941. Од 2004 72276 16171 22,4 56105 77,6 1943 г. е борец на НОПО „Добри *Хотели, мотели, пансиони и туристички населби Даскалов“, потоа командант на **Сите други комерцијални капацитети (одморалишта, кампови, приватни соби, бањски баталјонот „Страшо Пинџур“, а лекувалишта и слично) по формирањето на Втората Извор: Ацковска, М. (2007). Туризмот и економскиот развој на Република Македони- нејзин командант. Во ја, стр. 163. 1944 г. станал член на ГШ на НОВ и ПОМ и работел на теренот на Скопска Црна Гора. Делегат на Првото заседание на АСНОМ. Загинал во авионска несреќа. ИЗВ.: Извори за ослободителната војна и револуцијата во Македонија 1941–1945, И, кн. втора, Скопје, 1968; Тиквешијата во НОВ 1941–1945, кн. шеста, Кавадарци, 1984. Ѓ. Малк.