ТРОФИЧНОСТ

ТРОФИЧНОСТ – степен на достапни хранливи материи во определен екосистем, според кој водените екосистеми се делат на: олиготрофни (пример – Охридско Езеро), мезотрофни (пример – Преспанско Езеро), еутрофни (пример – акумулацијата Тиквешко Езеро) и хипереутрофни (пример – Дојранско Езеро). Св. К. Бранко Трпеновски