ТРЕТИ КИЧЕВСКИ НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД

ТРЕТИ КИЧЕВСКИ НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД (летото – септември 1944) – партизанска единица на НОВ и ПОМ. Формиран како реонски партизански одред, наскоро влегол во составот на Четириесет и осмата (македонска) дивизија на НОВЈ. ИЗВ.: Кичево и Кичевско во НОВ 1941– 1945. Документи, Кичево, 1985. ЛИТ.: Хронологија на настани од Народноослободителната војна 1941–1945 година во Кичево и Кичевско, второ дополнето издание, Кичево, 1984. С. Мл.