ТРАДИЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА

ТРАДИЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА – ја означува целокупната архитектонска продукција што ги вклучува сите единечни архитектонски традиции (народното градителство, фолклорната, градската, селската, сакралната, профаната) на сите ентитети, во однапред дефинирани граници (во теориска, методолошка, територијална, историска и практична истражувачка смисла). Овој поим го опфаќа народното градителство. К. Гр.