ТОРТИЌ, Милица

ТОРТИЌ, Милица (Загреб, Хрватска, 31. ⅩⅠⅠ 1920) – миколог со светско реноме. Има вршено истражувања на макромицетите во Македонија, посебно на планините Пелистер, Јакупица и во Јужното Повардарје. Автор е на првиот труд за микофлората на Македонија (1988), во кој се наведени 585 видови габи. М. К.