ТОЛСТОЈ, Никита Илич

ТОЛСТОЈ, Никита Илич (ТолстоŸ, Никита ИлÏич) (Вршац, Ср-бија,15. Ⅳ 1923 – Москва, 27. Ⅵ 1996) – руски лингвист, славист, лексиколог, историчар на јазикот; дописен член на АН СССР (1984), редовен член на РАН (1987), член на МАНУ надвор од работниот состав (1979), на САНУ и на други академии, др х.ц. на Универзитетот „Марија Склодовска-Кири“ во Лублин (Полска). Се занимавал со словенската историска компаратистика, во јазиНикита Илич Толстој кот гледал клуч кон културната историја на дадената јазична заедница. Многу трудови му посветил на староцрковнословенскиот јазик, како и на старословенскиот во руска редакција. Директно на македонистичка проблематика се посветени две негови статии. Бил уредник на Македонско-русскиј СловарÏ од Д. Толовски и В. М. Иллич-СвитÎч (Москва 1965). БИБ.:Страничка из истории македонского литературного язÎка, „Краткие сообÈ.“, Ин-т Славяноведения АН СССР, 1965, вÎп. 43, 17–34; О болгаро- и македоно-русских изолексах, СовеÈание по обÈеславянскому лингвистическому атласу (ГомелÏ, 9–12, септ. 1975). Тезиси докладов, Москва, 9–14. ЛИТ.: Слово и кулÏтура. Памяти НикитÎ ИлÏича Толстого, 1-2, Москва, 1998. З. Т.