ТОДОРЧЕВСКА, Јелица

ТОДОРЧЕВСКА, Јелица (Прилеп, 25. Ⅺ 1937) – музиколог. Долгогодишен шеф на музичката збирка при НУБ „Св. Климент Охридски“ во Скопје. Таму имала допир со многу важни документи од македонското музичко минато, од што произлегле низа значајни истражувачки и историографски текстови во кои се расветлуваат моменти од македонското музичко минато. Автор на библиографски прегледи, кои се основа за идните истражувања на младите музиколози и истражувачи во Македонија. Б. Орт. Драги Тозија