ТИКВЕШ

ТИКВЕШ“ – акумулациона ХЦ (дел од повеќенаменскиот хидросистем) во долниот тек на Црна Река, недалеку од Кавадарци. Првите два агрегата се во погон од 1968, а третиот и четвртиот од 1981 г. Турбините се од типот францис. Вкупната инсталирана моќност изнесува 116 МЊ. Во периодот 1992-2003 г. просечното годишно производство изнесувало 135,1 ГЊх, а најголемото 289,9 ЛИТ: 50 години македонско електростопанство, Скопје, 1995; Ј.П. „Електростопанство на Македонија“, Скопје, 1999; Електростопанство на Македонија, го-дишен извештај, 2003; Др. Р.