ТЕЌЕ НА ЗЕЈНЕЛ АБЕДИНПАША

ТЕЌЕ НА ЗЕЈНЕЛ АБЕДИНПАША (Охрид, 1590) – верски активен објект во џамијата на Зејнел Абедин-паша. Му припаѓа на халветискиот дервишки ред. Во кругот на џамијата се наоѓа турбето на Мухамед Хајати, основачот на редот во Охрид, изградено во почетокот на ⅩⅤⅠⅠⅠ в. ЛИТ.: Аѕверди Екрем Хакки, Аврупа’да Османлџ Мимарџ Есерлери. Ѕугославѕа, ллл цилд, 3. китаб, Истанбул, 1981; Охрид и Охридско низ историјата, кн. Ⅱ: Од паѓањето под османлиска власт до крајот на Првата светска војна, Скопје, 1978. Др. Ѓ.