ТЕШОВАЛИЈАТА, Атанас

ТЕШОВАЛИЈАТА, Атанас (с. Тешово, Неврокопско, 1860 – врв Алиботуш, 12. Ⅴ 1905) – учествувал во Кресненското (1878/79) и во Илинденското востание (1903), војвода. Бил член на ТМОРО, борец во првата агитационо-организациска чета во Серскиот округ на Илија Крчовалијата. Како неврокопски војвода, ги прогонувал врховистичките чети (1901–1902), се борел и во Илинденското востание. Загинал во борба со османлиската војска. ЛИТ.: Македонски возражденски револуционери, Скопје, 1950. Ал. Тр. Римскиот цар Тибериј