ТЕМЈАНУШКА, КОШАНИНОВА

ТЕМЈАНУШКА, КОШАНИНОВА (Виола косанинии (Деген) Хаѕек) – јужнобалкански ендемит од фамилијата темјанушки (Виолацеае), откриен и опишан од територијата на Македонија, а е присутен и во Албанија и во Грција. Вл. М. ТЕМЈАНУШКА, КРУШЕВСКА