ТЕМЈАНУШКА, ГОСТИВАРСКА шВиола гостиваренсис

ТЕМЈАНУШКА, ГОСТИВАРСКА шВиола гостиваренсис (Њ. Бецкер & Борнм.) Борнм.ќ – локален ендемит во флората на Република Македонијаод фамилијата темјанушки (Виолацеае), познат само за околината на Маврово и во планините Кожа и Бистра. Вл. М.