ТЕМПЕРАТУРА НА ВОЗДУХОТ ВО МАКЕДОНИЈА

ТЕМПЕРАТУРА НА ВОЗДУХОТ ВО МАКЕДОНИЈА . тивно студена и влажна зима. Највања од предвоениот Филозофски факултет, 1932–1939), Вили- – тем-ладен месец е јануари, а тенденцијам Џејмс, Имануел Кант, Рене пературата на воздухот е условена ја за изедначување на температу-Декарт, Џон Стјуарт Мил, Фридод маритимното влијание што до-рите постои и кај високите пларих Ниче и др. аѓа од блиското Егејско Море по нински предели во февруари. долината на р. Вардар и Струми-Средногодишната температура на БИБ.: Основите на еден нов Универзитет (коавтор), 1975; Отворен универзица, по високите планински превал-воздухот се движи од 14°С во Нов тет, 1993; Мито Хаџи Василев – Јасмин, ци и речните долини меѓу плани-Дојран, 6,7°С во Лазарополе и 0,5°С 1997; Етика, 1998; Етиката денес, 1999 ната Кораб и Јабланица и по доли-на Солунска Глава. Температурата (на бугарски 2006); Луј Армстронг – Сачната на реката Црни Дрим во Де-на воздухот со височина опаѓа, а мо, 2000; Етика за младите, 2001, (на српбарската Котлина и континентал-опаѓа и од југ кон север. Изотермаски 2004); Етички речник, 2001, 2004; ното влијание од големите и висо-та од 14°С поминува јужно од Де-Етика за најмладите, 2002; Етика за децата, 2005; Етика за Ⅱ клас гимназија, ки планини. Температурата на мир Капија, изотермата од 13°С по2004, 2005; Етика за Ⅲ клас гимназија, воздухот е условена и од локални-минува малку над Велес, а изотер2004, 2005; Филозофија за Ⅳ клас гимназите фактори. Летниот период се ка-мата од 12°С поминува над Скопје. ја (коавтор), 2005, 2006; Деловна и проферактеризира со највисоки темпе-Во Македонија според темперасионална етика, 2006. ратури на воздухот во сите мерни турните карактеристики може да ЛИТ.: Филозофски факултет во Скопје: места, а зимскиот период со рела-се издвојат следниве региони: 1920–1946–2006, Скопје, 2006, 294. В. Панз. Мерна И Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ ⅩⅠⅠ Сред. станица год. Берово -1.5 0.2 3.6 8.3 13.0 16.2 15.1 17.5 13.9 8.7 4.2 0.2 8.6 Битола -0.2 2.3 6.2 11.5 15.7 19.2 21.6 21.2 17.1 11.3 6.1 1.3 11.0 Брод 0.4 2.4 5.8 10.1 14.2 17.9 19.8 19.4 16.0 10.9 6.4 1.6 10.3 Гевгелија 3.3 5.3 8.7 13.3 18.3 22.5 24.9 24.1 20.1 14.1 8.9 4.7 14.0 Д. Капија 1.6 4.6 8.5 13.5 18.3 22.2 24.4 23.9 20.2 14.0 8.2 3.3 13.5 Ерџелија 1.2 3.4 7.3 12.3 17.1 21.1 23.2 23.0 19.1 13.4 7.8 2.6 12.6 Кичево 0.1 2.3 6.0 10.6 14.9 18.6 20.2 20.0 16.6 11.3 6.2 1.5 10.7 Кочани 1.6 4.1 8.6 13.0 17.8 21.2 23.2 23.0 19.2 13.7 8.1 2.8 12.9 Кр. Паланка -0.6 1.2 5.0 9.9 14.3 17.6 19.8 19.4 15.8 10.6 5.5 1.2 10.0 Крушево -1.4 -0.5 2.7 7.1 12.0 15.6 17.9 17.9 14.5 9.2 4.6 0.5 8.4 Куманово 0.1 3.0 6.5 11.6 16.5 20.0 22.0 21.7 17.6 12.0 7.4 1.5 11.6 Лазарополе -2.3 -1.5 1.4 5.6 10.4 13.6 16.0 15.5 12.2 7.8 3.4 -0.5 6.7 Н. Дојран 3.4 5.2 8.2 12.9 18.0 22.0 24.6 24.1 20.6 15.0 9.5 5.2 14.0 Охрид 1.6 2.7 5.8 9.9 14.6 18.2 20.6 20.4 16.9 11.8 7.4 3.3 11.1 Прилеп -0.5 1.8 5.9 10.9 15.6 19.3 21.5 21.2 17.2 11.6 6.5 1.7 11.1 Радовиш 1.0 3.3 7.6 11.8 16.4 20.4 23.2 22.5 18.7 12.7 7.2 2.6 12.3 Ресен 0.1 1.4 4.2 8.8 13.4 16.9 18.9 18.3 14.9 9.9 5.6 1.9 9.5 Скопје 0.0 2.9 7.3 12.3 17.0 20.7 23.0 22.7 18.6 12.5 6.4 1.4 12.1 Струмица 1.0 3.7 8.1 12.9 17.8 21.5 23.6 22.9 18.7 12.9 7.0 2.2 12.7 Тетово -1.2 1.8 6.5 11.4 15.8 19.2 21.2 20.8 16.8 11.0 5.6 0.7 10.8 Велес 1.4 4.0 8.0 13.2 18.2 21.9 24.1 24.0 19.8 13.7 7.6 2.9 13.2 Штип 0.7 3.2 7.5 12.4 17.3 21.0 23.4 22.9 19.2 13.6 7.4 2.4 12.6 Средномесечна и годишна температура на воздухот во °С. (Период 1961&1990) Картографски приказ на географскиот распоред на термичкиот режим во Република МакедонијаПрвиот температурен регион ги зафаќа м.м. Нов Дојран, Гевгелија, Демир Капија и Велес. Тие имаат средногодишна температура на воздухот од 16,2°С. Вториот температурен регион ги зафаќа м.м. Ерџелија, Штип, Кочани, Радовиш, Струмица, Скопје и Куманово. Тие се со просечна годишна температура на воздухот од 13 до 12°С, изотермата од 13° води до над Велес и Кочани, бро-јот на тропски денови е од 110– 130, а среднојануарските температури се движат од 2,1–2,8°С. Декември е со средни температури над 3°С и им дава одлика на многу топли подрачја. Третиот климатски регион ги зафаќа: Пелагониската, Кичевската Котлина, Полог, Охридскострушката и Бродската Котлина. Просечната температура на воздухот е од 10 до 11°С. Температурните амплитуди се поизразени, бројот на тропски денови е под 30 дена, среднојануарските температури на воздухот се под 0°С, а зимските услови се задржуваат и во март. Летните температури се околу 20°С, со што имаат континентален карактер. Одредени отстапувања бележи Охридско-струшката и Преспанската Котлина под влијание на водниот објект. Четвртиот температурен регион ги зафаќа Беровско-делчевската и Преспанската Котлина со про-сечно годишни температури на воздухот од 8,6–9,5°С. Зимските температури се под 0°С, среднојануарските под -1°С, а летните температури под 19°С. Бројот на јавите на апсолутно минималните температури голем. Планинските предели се одликуваат со куси лета, свежи и студени зими. При антициклонски ситуации планините имаат сончево и топло зимско време. Колебањата на температурата се помали, а дневната температура со височината опаѓа. Минималните температури на највисоките планини се појавуваат во февруари, а максималните се во август. ЛИТ.: Михаило Зиков, Клима и климатска регионализација во Република Македонија, „Географски разгледи“, бр. 30, Скопје, 1995; Ангел Лазаревски, Климата во Македонија – температурата на воздухот во СР Македонија, „Географски разгледи“, кн. 7, Скопје, 1969. М. З.