ТЕАТРИ ВО МАКЕДОНИЈА

ТЕАТРИ ВО МАКЕДОНИЈА. Во седум града во Република Македонијапостојат 12 театри: Македонски народен теа-тар – Драма, Национална институција Македонска опера и Ба-лет; Драмски театар; Турски теа-тар; Албански театар; Театар за деца и младинци (сите во Скопје); Народен театар „Војдан Чернодрински“ во Прилеп; Народен теа-тар „Антон Панов“ во Струмица; Народен театар во Штип; Народен театар во Битола; Народен театар во Куманово и Народен театар „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ во Велес. Во првите години по Ослободувањето театри постоеја и во Гевгелија, Кочани, Охрид и Тетово, но по извесен број сезони беа укинувани. Р. Ст. Димитар Тевчев ТЕВЧЕВ, Димитар Тодоров