ТАШЌОПРУЛУ Заде

ТАШЌОПРУЛУ Заде (Ахмед Исамудин-ефенди), (?, 1585 – Скопје, 1649) – познат османлиски биограф – енциклопедист. Во 1529 г. бил назначен за професор во Исхакбеговата медреса во Скопје, каде што повеќе години бил кадија и ги напишал делата Тарихи кебир и шакаик. ЛИТ.: Евлија Целеби, Путопис. Одломци о југословенским землјама. Превео, увод и коментар Хазим шабановиќ, Сарајево, 1967; Херберт Дуда, Ускуб им 17 Јахрхундерт, Балканисцхе Студиен, Њиен, 1949; Салих Асим, Њскњп тарихи ве циварџ, Њскњп, 1932. Др. Г.