ТАРАБУКА

ТАРАБУКА – мембранофон музички народен инструмент од ориентално потекло. Има облик на конусна вазна, а изработена е од глина во должина од 200 до 400 мм. Нејзиниот поголем кружен отвор е затворен со распната кожа од јагне или јаре, а во поново време со кожа од пластика. Помалиот кружен отвор не е Тарабука затворен. Се држи под мишка, а тонот се произведува со удирање со прстите (десната рака по средината, левата по работ). Во македонската практика е влезена во поново време, а поради силниот и пробивен звук, почесто се среќава во придружба со хармоника или во состави од дувачки инструменти. Таорската Клисура цијата, што треба да издржи висоЛИТ.: Д-р Александар Линин, Народните музички инструменти во Македонија, Скопје, 1986, 32. Ѓ. М. Ѓ. Стаклена чаша дијатрета од локалитетот Таранеш