СУШЕЊЕ ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

СУШЕЊЕ ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК. Во минатото Малешевијата и Пијанец тежеа од сливи. Се одгледуваше малешевската сина слива, која е најквалитетна за сушење и за други преработки. Сливите се сушеа во примитивни сушници со дрва, наречени фурни. Со товарен добиток се продаваше во Солун и на други пазари. штитестата вошка и шарката наполно ја уништија оваа слива. Последниот караван од триесетина камили е товарен со суви сливи во с. Робово, Беровско. Селекционирани се Сценографија на Б. Костовски за претставата „И бол и бес“ од С. Јаневски (1975) отпорни клонови од оваа слива, со кои може да се врати златното