СУШЕЦ, Ѓуро М

СУШЕЦ, Ѓуро М. (Загреб, Хр-СЦЕНОГРАФИЈА – уметничка време на малешевската слива. Во ватска, 21. Ⅵ 1914 – Загреб, дисциплина за создавање амбиен-РМ се сушат по 200–300 т овошје и 1976) – спец. ортопед, редовен ти наменети за претстави. Сцешумски плодови, во класични проф. на Мед. ф. во Скопје. нографијата подразбира употресушници на течно гориво. Пос-Дипломирал на Мед. ф. во Заг-ба на светлина, звук, облека, изледниве десетина години Катед-реб во 1939 г. Во 1947 г. станал ведба, конструкции и просторно рата за овоштарство од Скопје ис-специјалист по ортопедија. Бил уредување. Претставува заедничпитуваше два типа соларни суш-основач и прв редовен наставка, усогласена замисла и на режиници – германска („Хохемхеим“) и ник по ортопедија на Мед. ф. во серот и на визуелниот уметник во ерменска. Ерменската се покажа Скопје, прв директор на Ортоврска со одредена сценска претподобра, а модифицирана е за ин-педската клиника (1957– 1969) и става или филм. Во Македонија тервентно вклучување на струја, прв претседател на Секцијата за во поново време со сценографија во случај на дожд. Соларното су-ортопедија и трауматологија се занимавале Т. Владимирски, Б. шење е многу поекономично и при МЛД. Објавил повеќе зна-Костовски, Д. Кондовски, В. Ѓорпоквалитетно во однос на класич-чајни трудови во „Ацта Ортхопаеѓиевски, П. Минов, К. Џидров, В. ното со гориво. Б. Р. дица Иугославица“. Ѓ. З. Светозарев и др. Ал. Цв. Гарабет Тавитијан