СТРУМИЦА

СТРУМИЦА – град во југоисточниот дел на Република Македонијасо 35.311 ж. (2002 г.). Се наоѓа во југоисточното подножје на планината Смрдеш, под тврдината Цареви Кули, на надморска височина помеѓу 225 и 300 м. Зафаќа површина од 896 ха. Со магистралниот пат М–6 на Панорама на градот Струмица запад е поврзана со Радовиш и Штип, а на исток со Петрич во Бугарија, додека регионален пат на север води до Берово и на југ до Валандово. Има умерено-континентална клима со одредено медитеранско влијание. Просеч-Реката Струма