СТРИМОНЦИ

СТРИМОНЦИ (Струмјани) – словенско племе што се населило во Македонија (Ⅵ–Ⅶ в.), на териториите во средниот и во долниот тек на р. Струма, по која го добиле и името. Учествувале во нападот на Солун (674–677). Ги потчинил Јустинијан Ⅱ (687/8), но повторно се осамостоиле. Се занимавале со гусарење по Струма и по крајбрежјето на Егејското Море. Ја признале византиската врховна власт (783), го прифатиле христијанството (сред. на Ⅸ в.). На териториите што ги населувале била формирана византиска воено-административна единица клисура, а подоцна тема. Одбиле да му помогнат на Солун, кој бил опсаден од Арабјаните (904). ЛИТ.: Т. Живковиђ, Јужни Словени под ци на Југославија биле: Јован Пла-на шумите во византијском влашђу (600–1025), Беогнински (1950 – 1951), Љубомир До-Македонија,Дабова стрижибубачка рад, 2002. К. Аџ. „Пецко“, стрип на Дарко Марковиќ