СТОЈМИЛОВ, Александар

СТОЈМИЛОВ, Александар (с. Бели, Кочани, 18. И 1941) – географ. Основно образование завршил во родното место, а средно во Кочани. Дипломирал географија (1963) на Природно-математичкиот факултет во Скопје, магистрирал (1967) на Природно-математичкиот факултет во Белград на темата „Можности за развој на туризмот на македонските езера“, а докторирал (1974) на Природноматематичкиот факултет во Скопје на тема „Туристички вредности на македонските планини“. На Институтот за географија при ПМФ во Скопје е примен за асистент (1968), а потоа е избиран за предавач (1972), доцент (1975), вонреден (1980) и редовен професор (1985). Држел настава по предметите основи на географијата, посебна стопанска географија, основи на туризмот, географија на Европа и географија на РМ. Извршувал повеќе функции: одборник во Собранието на град Скопје, продекан и декан на Географскиот факултет, во два мандата продекан и два мандата декан на ПМФ, проректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, претседател на Туристичкиот сојуз на Скопје, претседател на туристичкиот сојуз на Македонија, секретар и претседател на Македонското географско друштво, претседател на Републичкиот педагошки совет, претседател на АКУД „Мирче Ацев“ и др. Досега има објавено преку 200 наслови од областа на географијата на Македонија, туристичката географија и туризмот, стопанската географија, хидрологијата и просторното планирање. Има објавено 10 учебници за средно, 4 за високо образование и повеќе тематски карти. Учествувал во изработката на повеќе проекти, како истражувач и како раководител. БИБ.: Туристички вредности на планините во СР Македонија. Годишен зборник на ПМФ, 21, Скопје, 1975; Појава, развиток и стопанско-географски карактеристики на поодделните индустриски гранки на територијата на СР Македонија до почетокот на Првата светска војна. „Географски разгледи“, 21-22, Скопје, 1984; Грундзуге дер Раумструктур дер Републик Македониен. „Öстерреисхисцхе Остеефте“, Öстерреисхисцхес ОСТ-УНД Судостеуропа – Институт, јахрганг Виен, 1998; Кочани, монографија, Кочани, 2003. ЛИТ.: Васа Даскаловски, Проф. д-р Александар Стојмилов (по повод шеесет години од животот), „Географски разгледи“, 36, Скопје, 2001. Т. Анд.