СТОЈМЕНСКИ, Љупчо

СТОЈМЕНСКИ, Љупчо (Штип, 20. Ⅺ 1931 – Скопје, 10. И 2007) – поет, преведувач (Окуџава, Рождественски, Вознесенски, Смирненски) и новинар. Завршил Филозофски факултет во Скопје. Бил главен и одговорен уредник на весникот „Млад борец“, потоа уредник во МРТ. БИБ.: Меѓу два брега, поезија, 1957; Крај тешките води, поезија, 1962; Отимања, поезија, 1969; Куршуми низ времето, поезија, 1976; Деноноќно сонце, поезија, 1977; Доживотни пленици, поезија, 1988. ЛИТ.: Т. Чаловски: Поезија што верува и што бара да $ се верува, во книгата Прочит, штрк, 2002 г. П. Гил. СТОЈМЕНСКИ, Славчо Коцев