СТОЈМЕНОВСКИ, Кирил

СТОЈМЕНОВСКИ, Кирил (с. Русиново, Беровско, 14. Ⅷ 1937) – математичар, ред. проф. (1991) на ТМФ (асистент од 1968). Дипломирал на ПМФ (1960), магистрирал (1967) на ПМФ во Белград, докторирал (1984) на Математичкиот факултет во Скопје на темата „Прилог кон теоријата на квазигрупите и решетките“ и објавил научни трудови од таа област. Н. Ц. Љупчо Стојменски