СТОЈКОВСКИ, Чедомир

СТОЈКОВСКИ, Чедомир (Куманово, 14. И 1931 – Скопје, 13. Ⅹ 1998) – новинар во кумановскиот „Наш весник“ и директор на локалната радиостаница, потоа Чедомир Стојковски уредник во Радио Скопје и во два мандата (1978–1986) директор на Македонското радио. Бил на чело на Здружението на новинарите на Македонија, на Сојузот на новинарите на Југославија и делегат во Собранието на РМ. Ј. Ф. Петар Стојковски-Бабец СТОЈКОВСКИ-БАБЕЦ, Петар