СТОЈАНОВ, Софрониј

СТОЈАНОВ, Софрониј (с. Цер, Демирхисарско, 8. Ⅹ 1871 – с. Габрово, Горноџумајско, 15. Ⅳ 1903) – врховистички војвода, поручник во Бугарската армија. Завршил воено училиште во Софија (1892). Ја напуштил армијата (1900) за да дејствува во Македонија. Како војвода дејствувал во Малешевско, Горноџумајско и во Кичевско (1901). Загинал во борба со османлиската војска. ИЗВ. и ЛИТ.: Борбите в Македония и Одринско 1878–1912 – Спомени, София, 1981; в. „Македоно-одринско куриерÍ“, бр. 22, Софи®, 1903. Ал. Тр. Доне СтојановШтипјанчето