СТОИЛОВ, Милан Трајков

СТОИЛОВ, Милан Трајков (Кукуш, 14. И 1881 – с. Витоша, Кочанско, 6. Ⅸ 1903) – член-основач на ТМОК (1900–1903) и член-основач и секретар на МНЛД во С.-Петербург (1902–1903). По завршувањето на основното (1892) и трикласното училиште во Кукуш (1895) и Бугарската духовна семинарија во Цариград (јули 1902), на 14 август 1902 г. е веќе во С.-Петербург и во септември се запишува на Военомедицинската академија. Веднаш станува член на ТМОК, а меѓу првите и потписник на основачкиот акт на Синагога, централна базилика, Стоби Милан Стоилов