СТЕВАНОВИЌ, Мирослава Трајанова

СТЕВАНОВИЌ, Мирослава Трајанова (Белград 3. Ⅳ 1942) – спец. по болести на устата и забите, редовен проф. на Ст. ф. Хабилитирала во 1979 г., а докторирала во 1991. Била раководител на Клиниката за болести на устата и забите, а во два мандата продекан на Ст. ф. Публикувала 90 статии. Е. М. „Жртвеник на Големата мајка“, наод од Стенче